مشخصات بسته بندی

کاشی کف 
30*90 60*60 30*60 ابعاد
9.5 ± 0.3 10.5 ± 0.4 9 ± 0.3 (Mil) ضخامت
6300 gr 7500 gr 3200 gr (gr) وزن هر عدد
4 4 8 تعداد در هر كارتن
25 ±5 Kg 25 ±5 Kg 25 ±5 Kg (kg) وزن هر كارتن
70 36 72 تعداد كارتن روي هر پالت
1.08 1.44 1.44 (M2) متراژ در هر کارتن
75.6 51.84 103.68 (M2) متراژ هر پالت
110*110 110*110 110*110 (CM)ابعاد هر پالت