بازدید رئیس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان اردکان از شرکت کاشی برج

بازدید رئیس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان اردکان از شرکت کاشی برج