مشخصات فنی

 

 
پارامترهای بدست آمده کاشی برج استاندارد ایران 25

 
ویژگی فیــــزیکی
حد مجاز شماره استاندارد
4.5≤ 5.8   -    5.7≤7 3≤ 6≤10 IR 3994 جذب آب
32-42 15/Nmm²≤ IR 3995 مقاومت خمشي
3 Min 3 IR 3996 سختي سطح
مقاوم مقاوم IR 4000 مقاومت در برابر شوك اتوكلاو
مقاوم مقاوم IR 3999 مقاومت در برابر شوك حرارتي
class 3 Min class 2 IR 4002 رنگ پذيري شیمیــــایی
class GB Min class B IR 4002 مواد شيميايي خانگي وپاك كننده ها
class GLB Min class B IR 4002 اسيد وباز
± 0.8% %0.5± IR 3993 طول وعرض ابعـــادی و سطحی
±0.4mm ±0.3mm IR 3993 ضخامت
%0.9± %0.3± IR 3993 موازي بودن اضلاع
%0.8± %0.5± IR 3993 مستطيل بودن اضلاع
%0.6± %0.5± IR 3993 تخت بودن سطح